Aluevaltuustoaloite, Niina Piippo: Pula koulupsykologeista painaa – Lasten ja nuorten hyvinvointiin tulee panostaa nyt, ei vasta huomenna

Ajankohtaista,Aluevaltuustoryhmä

Suomessa lapset ja nuoret voivat pääsääntöisesti hyvin. Kuitenkin kouluterveyskyselyn tulosten perusteella lasten ja nuorten mielenterveyden ja hyvinvoinnin haasteet eivät ole helpottaneet koronapandemian jälkeen, vaan päinvastoin lisääntyneet. Toisaalta lapsille ja nuorille haetaan nykyisin rohkeammin apua jo varhaisemmassa vaiheessa, oikea-aikainen tuki usein myös auttaa nopeasti.

Hyvinvoinnin edistäminen ja ongelmien varhainen tunnistaminen sekä ennaltaehkäisy on tärkeää, jotta ongelmat eivät vaikeudu ja pitkity. Oppilashuollon siirryttyä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle, on usko oppilashuollon palvelujen toimivuuteen ja saatavuuteen uudessa tilanteessa ollut viime aikoina koetuksella. Haasteena on olleet oppilashuollon resurssien riittämättömyys ja hoitoonpääsyn pitkittyminen.

Valtakunnalliset koulupsykologien saatavuuden haasteet näkyvät jossain määrin myös Varhan palveluissa, sillä useasta kouluyksiköstä puuttuu psykologin palvelut. Koulun oppilashuollon pyrkimys on ensisijaisesti ennaltaehkäisyyn ja varhaisen tuen antamiseen, nyt kun hoitopolut eivät vedä, niin myös kouluissa on lapsilla ja nuorilla entistä haastavampaa oireilua.

Lasten ja nuorten syrjäytymiseen ja pahoinvointiin tulisi puuttua ja tarjota tukea oikea- aikaisesti. Heidän auttaminen arjessa on parhaimmillaan erittäin palkitsevaa, mutta oppilashuollon ammattilaisille pitäisi antaa mahdollisuus tehdä työnsä hyvin. On eettisesti sietämätöntä yrittää tehdä työtä liian pienin resurssein, kun palveluita pystyy tarjoamaan liian myöhään ja liian vähän.

Varhan on varmistettava riittävät koulupsykologien resurssit. Tämän on oltava päättäjien prioriteetti. Varha ei säästöpaineissa saa loitontaa opiskeluhuollon palveluita kauemmas kouluista. Yhteisöllinen työ ei onnistu, elleivät psykologit toimi lähellä oppilaita ja koulun henkilöstöä. Jos ongelmia ei saada pian korjattua, tilanne pahimmassa tapauksessa pahenee entisestään. Jo nyt liian moni nuori ja hänen perheensä jää yksin ongelmien kanssa.

Meidän on pystyttävä vastaamaan paremmin lasten ja nuorten erilaisiin palvelutarpeisiin, jatko-ohjaamaan heitä tarvitsemiinsa palveluihin sekä ennaltaehkäisemään moninaisten ja pitkäaikaisten ongelmien syntyä. Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltainen edistäminen vaatii onnistuakseen moniammatillista yhteistyötä, matalan kynnyksen palveluja sekä selkeitä palveluketjuja psykologien työn rinnalle.

Miten Varha varmistaa jatkossa nopealla aikavälillä koulupsykologien palveluiden riittävän saatavuuden niin, että lakisääteinen mitoitus toteutuu kouluissa ja nykyiset jonot puretaan? Varhan tulee varmistaa lapsille ja nuorille nykyistä paremmat oppilashuollon palvelut. Lasten ja nuorten hyvinvointiin tulee panostaa nyt, ei vasta huomenna.

Turussa 15.11.2023

Niina Piippo, Aluevaltuutettu

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän aloite