Erika Mäkeläinen: Osaamistaso heikkenee ja eriytyy – mitä voimme tehdä?

Ajankohtaista,Kirjoituksia

Tiedotusvälineissä on ahkeraan keskusteltu koulutuksen alueellisesta eriytymisestä ja koulushoppailusta. Esiin on noussut erilaisia koulumaailman ongelmia, jotka haastavat opettajia ja oppilaita. Nuoret kuormittuvat ja koulut raportoivat yhä useammin lasten häiriökäyttäytymisestä ja keskittymisvaikeuksista. Haasteita on nähtävissä jo varhaiskasvatuksessa.

Miksi on näin ja mitä voimme tehdä? Vastausta voi etsiä yhteiskunnallisen toimintakulttuurin muutoksesta. Trendi jatkuvasta suorittamisesta ja täyteen aikataulutetusta kalenterista saa jo aikuiset resurssiensa äärirajoille. Kiireinen arki, digitalisaation siirtyminen osaksi elämän osa-alueita sekä resurssien puute vaikuttavat kaikkien jaksamiseen. Eriarvoisuuden kasvu on huolestuttavaa.

Mitä mukana pysyminen vaatii ja keneltä? Tutkimuksista tiedetään, että sosioekonominen asema periytyy koulutuksessa eikä kaikilla vanhemmilla ole antaa samanlaista pääomaa lastensa opintoihin. Perheet eivät kykene samantasoisesti osallistumaan esimerkiksi yhdessä lukemiseen, läksyissä auttamiseen, kokeisiin valmistautumiseen tai ohjeiden mukaan toimimiseen. Tarvitsemme lisää osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Voisiko ratkaisu löytyä opiskeluympäristöstä? Avoympäristöiset muunneltavat koulutilat voivat luoda osalle oppilaista liikaa sekavuutta kouluarkeen. Muutokset, ennakoimattomuus, struktuurin puute ja suuret ryhmäkoot heikentävät oppimista. Erityisesti niiden oppilaiden kohdalla, jotka olisivat omassa luokassa ja pulpetissa opiskellen vielä pärjänneet pienellä tuella. Koulutaipaleen alussa olevat pienet oppilaat hyötyisivät rauhallisesta ympäristöstä, tutuista aikuisista, pienestä määrästä muutoksia sekä aistihäiriöttömistä tiloista.

Alimitoitetut resurssit? Opettajilta uhkaa loppua aika kesken oppilaiden tarvitessa yhä enemmän tukea. Erityisen tuen tarpeessa olevat oppilaat tarvitsisivat nimenomaan aikaa, tukea ja ymmärrystä. Suhde erityisoppilaaseen vaatii luottamuksen syntymistä ja aikaa. Koulunkäynninohjaajien liian suuri vaihtuvuus tuo lisästressiä oppilaalle. Ohjaajien koulutusta tulee muokata vetovoimaisemmaksi ja palkita työstä asianmukaisesti. Opettajankoulutuksessa on vastattava muuttuneeseen toimintaympäristöön ja panostettava työssä jaksamiseen.

Olisiko tahdin hidastamisessa vastaus parempiin tuloksiin? Opetuksessa tulee panostaa etenkin ensimmäisten kouluvuosien aikana perusasioiden opettamiseen ja maltilliseen tahtiin. Onnistumisen kokemukset luovat innostumista ja iloa oppimiseen sekä rakentavat itseluottamusta. Mikäli osaamisen pohja ei ole kunnossa, on sen päälle mahdotonta omaksua uutta tietoa.

Koulutus on kokonaisuus, johon on panostettava. Mikäli haluamme, että Suomessa on osaavaa ja hyvinvoivaa työvoimaa tulevaisuudessa, on luotava tasapainoiset oppimisympäristöt kaikille kouluasteille ja jokaiselle oppilaalle. Suurten rakenneuudistusten kanssa on hyvä muistaa, että jatkuva muutoskin kuormittaa opettajia ja oppilaita. Pienilläkin korjauksilla voi olla suuri merkitys.

Erika Mäkeläinen

Eduskuntavaaliehdokas

Kirjoitus julkaistu Vakka-Suomen Sanomissa 2.3.2023