Niina Piippo: Pula psykologeista painaa – Lasten ja nuorten hyvinvointiin tulee panostaa nyt, ei vasta huomenna

Ajankohtaista,Aluevaltuustoryhmä

Suomessa lapset ja nuoret voivat pääsääntöisesti hyvin. Kuitenkin kouluterveyskyselyn tulosten perusteella lasten ja nuorten mielenterveyden ja hyvinvoinnin haasteet eivät ole helpottaneet koronapandemian jälkeen, vaan päinvastoin lisääntyneet. Lapsille ja nuorille haetaan nykyisin rohkeammin apua jo varhaisemmassa vaiheessa, oikea-aikainen tuki usein myös auttaa nopeasti.

Hyvinvoinnin edistäminen ja ongelmien varhainen tunnistaminen sekä ennaltaehkäisy on tärkeää, jotta ongelmat eivät vaikeudu ja pitkity. Haasteena on olleet resurssien riittämättömyys ja sosiaali-ja terveyspalveluiden ylikuormitus ja hoitoonpääsyn pitkittyminen. Oppilashuollon siirryttyä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle, on usko oppilashuollon palvelujen toimivuuteen ja saatavuuteen uudessa tilanteessa ollut viime aikoina monella vanhemmalla koetuksella.

Valtakunnalliset koulupsykologien saatavuuden haasteet näkyvät jossain määrin myös Varhan palveluissa, sillä useasta kouluyksiköstä puuttuu psykologin palvelut. Koulun opiskeluhuollon pyrkimys on ensisijaisesti ennaltaehkäisyyn ja varhaisen tuen antamiseen, nyt kun hoitopolut eivät vedä niin myös kouluissa on lapsilla ja nuorilla entistä haastavampaa oireilua.

Lasten ja nuorten syrjäytymiseen ja pahoinvointiin tulisi puuttua ja tarjota tukea oikea- aikaisesti. Heidän auttaminen arjessa on parhaimmillaan erittäin palkitsevaa, mutta oppilashuollon ammattilaisille pitäisi antaa mahdollisuus tehdä työnsä hyvin. On eettisesti sietämätöntä yrittää tehdä työtä liian pienin resurssein, kun palveluita pystyy tarjoamaan liian myöhään ja liian vähän.

Varhan ja kuntien on ensi vuoden budjetteja päätettäessä varmistettava riittävät tuen resurssit. Tämän on oltava päättäjien prioriteetti. Varha ei säästöpaineissa saa loitontaa opiskeluhuollon palveluita kauemmas kouluista. Jos ongelmia ei saada pian korjattua, tilanne pahimmassa tapauksessa pahenee entisestään. Jo nyt liian moni nuori ja hänen perheensä jää yksin ongelmien kanssa.

Opiskeluhuollon psykologien fyysinen läsnäolo kouluissa on välttämätöntä lasten ja nuorten oppimisen, mielenterveyden ja hyvinvoinnin tuen turvaamiseksi. Yhteisöllinen työ ei onnistu, elleivät psykologit toimi lähellä oppilaita ja koulun henkilöstöä. Jos työtila on muualla kuin koulussa tai palvelu toteutuu ainoastaan etäyhteydellä, vaikeutuu lasten ja nuorten pääsy psykologin luo.

Nopealla aikavälillä meidän tulee varmistaa psykologien palveluiden riittävä saatavuus ja lakisääteisen mitoituksen toteutuminen kouluissa, jotta pystymme vastaamaan paremmin lasten ja nuorten erilaisiin palvelutarpeisiin, jatko-ohjaamaan heitä tarvitsemiinsa palveluihin sekä ennaltaehkäisemään moninaisten ja pitkäaikaisten ongelmien syntyä. Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltainen edistäminen vaatii onnistuakseen moniammatillista yhteistyötä, matalan kynnyksen palveluja sekä selkeitä palveluketjuja psykologien työn rinnalle. Varhan tavoitteena tulee varmistaa lapsille ja nuorille entistä parempi opiskeluhuolto.

Sote lautakunnan kokouksessa esitin, että lautakunnalle tehdään selvitys oppilashuollon tilanteesta ja ehdotetuista toimenpiteitä tilanteen ratkaisuksi.  Lasten ja nuorten hyvinvointiin tulee panostaa nyt, ei vasta huomenna.

Niina Piippo

Kätilö

Aluevaltuutettu ja Sote – lautakunnan jäsen