Tuula Toivonen: Hyvinvointi ja sen tuottajat

Ajankohtaista,Kirjoituksia

Hyvinvoinnin osatekijöitä yksilötasolla ovat:

  1. Kohtuullinen toimeentulo, joka saadaan palkasta, opintotuesta, eläkkeestä tai sosiaaliturvasta
  2. Terveys, johon sisältyy myös liikunta, ravitsemus ja uni. Erityisen tärkeää on  terveyspalvelujen saaminen tarvittaessa
  3. Työ, koulutus, harrastukset. Jos on eläkkeellä tai työkyvytön, tulisi olla mielekästä tekemistä ja päivissä sisältöä
  4. Sosiaaliset suhteet, kuten perhe, sukulaiset, ystävät, opiskelu- ja harrastuskaverit ja naapurit
  5. Mahdollisuus toteuttaa haluamiaan asioita ja saavuttaa tavoitteita. Tämä voi merkitä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia yhteiskunnallisiin asioihin, aatteellista tai ideologista toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut koskettavat lähes kaikkia hyvinvoinnin osatekijöitä ja niillä on yhdyspintaa kuntien palveluihin sote-uudistuksen jälkeenkin.

Hyvinvointia tuottavat kunta ja valtio, yksityinen sektori, kolmas sektori sekä omaiset, muut sukulaiset, ystävät ja naapurit. Uutena hyvinvointia tuottavana tahona mainitaan kansalaisaktivismi, jota toteutetaan someryhmissä, osuuskunnissa yms.

Kuntien palvelut ovat osoittautuneet riittämättömiksi, jolloin kunnat ovat ryhtyneet ostamaan palveluja yksityisiltä ja järjestöiltä. Kunnilta on siirretty palveluja, kuten toimeentulotuen perusosa, kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi. Kunnat ovat päätyneet ostamaan sellaisia palveluja, joissa ei tarvita sosiaali- ja terveysalan ammatillista koulutusta, kuten ateria- ja kauppapalveluja ja toisaalta erityispalveluja, kuten apteekkipalveluja. Ostopalveluna hankitaan terveyspalveluja, esimerkiksi lääkäri-, hammaslääkäri-, laboratorio-, kuvantamis- ym. palveluja sekä sosiaalipalveluja, esimerkiksi vammais-, asumis- ja kuntoutuspalveluja. Ostopalvelut ja palvelusetelit ovat yleistymässä.

Kolmannen sektorin palveluille on tyypillistä, että ne ovat psykososiaalista tukea antavia. Niillä tuotetaan osallisuuden, yhteisöllisyyden ja kuulluksi tulemisen kokemuksia. Ne voivat olla tiedollista tukea antavia. Kolmannen sektorin palvelut voivat olla myös työapua tarjoavia, esimerkiksi kotona omakotitalossa asuville talon ja pihan huoltotöitä. Kolmannen sektorin palvelut tukevat kuntalaisten kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään, mikä on sote-palvelujen yksi tärkeimmistä tavoitteista. Kolmannen sektorin palvelut tuottavat ihmisille sosiaalista pääomaa, mikä tarkoittaa sitä, että ihminen apua tarvitessaan tietää mistä tai keneltä sitä saa.

Omaisten ja sukulaisten apu voi joillakin olla huomattavaa. Vaativaa hoitoa tarvitseville vammaisten ja vanhusten hoitajille maksetaan omaishoidon tukea. Paljon on omaisia, ystäviä ja naapureita, jotka auttavat läheisiään korvausta pyytämättä. Ihmisen suurin huolenpidon tarve on elämän alku- ja loppuvaiheessa. Aiemmin avun saaminen oli perheen varassa. Nyt apua saa monelta sektorilta. Päättäjien on tehtävä töitä sen eteen, että peruspalveluja sote-aluehallintoon siirtymisen jälkeen saa tarpeeksi läheltä, laadukkaina ja kohtuullisella hinnalla.

Talouden kannalta hyvinvointia tuottavien tahojen taitavalla yhdistämisellä saadaan aikaan palveluja hyvällä hinta-laatusuhteella.

Tuula Toivonen

 VTM, kunnanvaltuutettu

 aluevaaliehdokas, SDP