Aluevaaliohjelma

VARSINAIS-SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTIEN 12 TAVOITETTA ALUEVAALEIHIN: 

Meille sosialidemokraateille terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut ovat perusoikeuksia, joiden tulee olla julkisesti eli verovaroin rahoitettuja. Hoidon saanti, ikääntyneen hoiva, lasten turvallinen kasvu ja vammaisten palvelut eivät saa olla riippuvaisia apua tarvitsevan tai hänen perheensä lompakon paksuudesta.

Hyvinvointialue turvaa kuntaa suurempana ja valtion rahoituksella alueensa väestön sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen tehokkaasti ja yhdenvertaisesti asuinkunnasta ja henkilön varallisuudesta riippumatta.

1. ENNALTAEHKÄISY ON KAIKEN PERUSTA

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteena tulee olla se, että varsinaissuomalaiset ovat jatkossa terveempiä ja voivat paremmin. Painopistettä siirretään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja ennaltaehkäisyyn. Panostamme sairauksia ja ongelmia ehkäiseviin sote-palveluihin ja kehitämme kuntouttavia palveluita.

2. PALVELUT OVAT LAADUKKAAT JA LÄHELLÄ IHMISTÄ

Lähellä sijaitsevat neuvolat ja terveysasemat sekä ikäihmisten ja vammaisten kotiin annettavat palvelut ovat koko järjestelmän perusta. Niissä tulee olla saatavilla myös soveltuvia erikoislääkäripalveluja. Yhä enemmän palveluja voidaan järjestää myös etäyhteyksillä, jolloin ihmisen ei tarvitse lähteä hakemaan niitä pitkien ja hankalien etäisyyksien päästä. Palvelua tulee saada myös ruotsin kielellä.

3. VARSINAIS-SUOMESTA SAA KORKEATASOISIA ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUITA

Varsinais-Suomessa on korkeatasoinen erikoissairaanhoito. Sairaalapalveluita on saatavilla Turun lisäksi myös alueellisissa yksiköissä Salossa, Loimaalla, Uudessakaupungissa ja Turunmaan sairaalassa. Joustava ja nopea siirtyminen perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon turvataan. Jatkamme TYKS:n kehittämistä huippusairaalana ja vahvistamme sen asemaa valtakunnallisesti.

4. TERVEYSKESKUSJONOT POIS

SDP edistää seitsemän päivän hoitotakuun toteutumista valtakunnallisesti. Varsinais-Suomessa huolehdimme siitä, että hoitoon pääsy ja hoito toteutuvat maakunnan jokaisen asukkaan kohdalla.

5. TURVALLINEN IKÄÄNTYMINEN JA OMAISHOITO

Ikääntyneiden kotona asumista tuetaan monipuolisen avun ja tuen turvin. Ikääntyneiden neuvolapalveluita kehitetään. Palvelutarpeen muuttuessa on taattava kaikille ikääntyville turvallinen arki. Tarvittaessa myös palveluasumisen tulee olla mahdollista. Omaishoidon tukea laajennetaan ja sen asemaa vahvistetaan. 

6. LAPSILLA ON OIKEUS TURVALLISEEN KASVUUN

Yhteiskunnan ja perheiden kriiseissä on turvattava erityisesti lasten kasvu ja kehitys. Lastensuojelua kehitetään ja ennaltaehkäisevää sekä etsivää työtä lisätään. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteydessä toimivien sote-palveluiden jatkuvuudesta huolehditaan muutoksen keskellä. Oppilashuollolle (kouluterveydenhuolto, psykologit, kuraattorit ym.) taataan riittävät resurssit. 

7. MIELENTERVEYSPALVELUT KUNTOON

Mielenterveyden häiriöt ovat lisääntyneet. Ne ovat suurin työkyvyttömyyden aiheuttaja erityisesti nuorilla. Haluamme, että Varsinais-Suomeen laaditaan kattava mielenterveysstrategia ja kehitetään palveluita ennaltaehkäisystä ja ruohonjuuritasolta vaativimpiin erityisyksiköihin saakka. Vahvistetaan matalan kynnyksen palveluita. Seitsemän päivän hoitotakuu koskee myös mielenterveyspalveluita.

8. VAMMAISTEN PALVELUT LAKIEN JA SOPIMUSTEN MUKAISIKSI

Eri tavoin ja eri asteisesti vammaisia henkilöitä on Varsinais-Suomessa kymmeniä tuhansia. Vammaisten palveluita kehitetään vastaamaan perustuslain ja kansainvälisten sopimusten asettamia vaatimuksia. Esteettömät ja saavutettavat palvelut taataan kaikille.

9. JULKISEN HAMMASHUOLLON TULEE OLLA KAIKKIEN SAATAVILLA

Hammashuollon jonoja lyhennetään ja hammashuoltoon panostetaan lisää. Suun terveydenhuolto on jäänyt jälkeen muusta terveydenhuollosta julkisella sektorilla. Varsinais-Suomen asukkailla tulee olla mahdollisuus päästä hammashoitoon julkisen terveydenhuollon kautta. Ennaltaehkäisyä ja korjaavaa hoitoa tulee olla tarjolla lähipalveluna.

10. PELASTUSPALVELUT PIDETÄÄN KORKEATASOISINA 

Varsinais-Suomen palo- ja pelastuspalvelut ovat korkeatasoiset. Niiden kehittämiseen panostetaan edelleen tasapuolisesti koko maakunnan alueella. Myös vapaaehtoispalveluja hyödynnetään osana laadukasta palvelutuotantoa.

11. JÄRJESTÖT JA VAPAAEHTOISTYÖ OSAKSI PALVELUITA

Järjestöjen tarjoama tuki, neuvonta, ehkäisevä toiminta ja niiden tuottamat palvelut otetaan osaksi hyvinvointialueen toimintaa. Järjestöt toimivat lähellä ihmistä ja pystyvät tuomaan päätöksentekoon myös heikommassa asemassa olevien ihmisten ääntä, joiden elämäntilanteet he parhaiten tuntevat. Järjestöjen toimintaedellytykset on turvattava muuttuvassa toimintaympäristössä.

12.  RIITTÄVÄ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON HENKILÖSTÖ TAKAAMASSA PALVELUITA 

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen henkilöstö tuottaa kaikki edellä kuvatut palvelut. Hyvä henkilöstöpolitiikka on avainasemassa palveluiden turvaamisessa ja kehittämisessä. Vain osaava ja motivoitunut henkilöstö takaa, että palvelut ovat hyvät ja niitä on riittävästi saatavilla.