Mari Lahden puhe puoluekokouksessa

Mari Lahti, Varsinais-Suomen piiri


Hyvät puheenjohtajat, hyvät puoluekokousedustajat ja seuraajat.


Maan hallitus on ohjelmassaan päättänyt kurittaa ja leikata heiltä, jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa. Tästä kärsii suoraan ja välillisesti liian monet lapset, lapsiperheet ja nuoret.
Maan oikeistohallituksen kurjistavan leikkauslinjan aikana, voimme vain nähdä miten lapsiperheköyhyys tulee entisestään lisääntymään Suomessa.


Koen suurta huolta yhteiskunnan eriarvoistumisesta. Minua huolettaa, että köyhissä perheissä elää arviolta joka kymmenes lapsi Suomessa ja tilanne on nopeasti pahenemassa johtuen tämänhetkisestä politiikasta, ruuan ja energian hinnan nopeasta kallistumisesta. Tämä tiputtaa uusia perheitä köyhyyteen arviolta 13000 uuden perheen verran vuodessa.


Lapsiperheköyhyys on monisyinen ilmiö, johon vaikuttavat esimerkiksi vanhempien työttömyys, matalapalkkaisuus, yksinhuoltajuus, asumiskulut ja sosiaalisten verkostojen puute. Lasten köyhyys vaikuttaa haitallisesti heidän hyvinvointiinsa, mielenterveyteen, terveyteen ja koulutusmahdollisuuksiinsa.
Lapsiperheiden köyhyydellä on jopa elämänmittaiset vaikutukset lasten elämään. Kaikkein vaurioittavinta on vauvaperheiden köyhyys, joka näkyy lasten elämässä muita yleisempinä mielenterveys-, päihde- ja syrjäytymisongelmina.


Perheenjäsenen mielenterveys- tai päihdeongelmat voivat johtaa työttömyyteen, taloudellisiin vaikeuksiin, asumisongelmiin ja sosiaalisten suhteiden heikkenemiseen. On arvioitu, että noin joka viides tai jopa joka neljäs lapsi elää perheessä, jossa vanhemmilla on hoitoa edellyttävä mielenterveys- tai päihdeongelma. On näyttöä siitä, että vanhempien huono-osaisuus ja mielenterveysongelmat lisäävät lapsen riskiä sairastua mielenterveysongelmiin ja näin altistaa lasta tulevaisuudessa myös huono-osaisuudelle.
Lapsiperheköyhyyden torjuminen on tärkeää paitsi lasten hyvinvoinnin vuoksi myös yhteiskunnan kannalta, sillä köyhyys ja syrjäytyminen voivat johtaa lisäkustannuksiin terveydenhuollossa, sosiaalihuollossa ja rikollisuuden torjunnassa.


Olen tyytyväinen siitä, että puolueemme poliittisessa ohjelmassa on huomioitu lapsiperheköyhyys ja poliittinen linjamme pyrkii lapsiperheköyhyyden torjumiseen. Juuri tässä asiassa meidän sosialidemokraattien tulee tehdä hartiavoimin töitä, jotta yksikään lapsi ja nuori ei putoa köyhyyteen siksi, että maan nykyinen hallitus tahtoo heiltä ja heidän perheiltään leikata.


Mari Lahti